برخی از پروژههای پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات با استفاده از نرم افزار SEP

سازمان ثبت احوال کشور / مرکزداده اصلی و مرکزداده پشتیبان

سازمان ثبت احوال کشور / کارت هوشمند ملی

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران / مرکزداده

موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده / مرکزداده اصلی و پشتیبان

سازمان هواشناسی کشور / سامانه نوین سازی سیستمهای اطلاعاتی هواشناسی کشور

دیوان محاسب ات کشور / 26 مرکزداده استانی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / پروژه پیش فروش سکه

شرکت ارتباطات زیرساخت / پروژه گوهر (مرکز CERT)