برخی از پروژههای انجام شده توسط نرم افزار MSD (مدیریت خدمات فناوری اطلاعات)

شرکت توانیر / پشتیبانی فناوری اطلاعات

سازمان ثبت احوال کشور / پشتیبانی از مراکز داده

شرکت اتکا / پشتیبانی فناوری اطلاعات فروشگاههای زنجیره ای

بانک ملت / پشتیبانی فناوری اطلاعات

مرکز ماهر (مرکز CERT سازمان فناوری اطلاعات) / Service Desk ، Ticketing و Knowledge Base

مرکز گوهر (مرکز CERT شرکت ارتباطات زیرساخت) / Service Desk ، Ticketing و Knowledge Base